Leverings- en betalingsvoorwaarden Slim Dieet - SlimDieet

Leverings- en betalingsvoorwaarden Slim Dieet

Leveringsvoorwaarden Slim Dieet met ingang van 1 januari 2013

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Slim Dieet: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel Slim Dieet te voeren
• Behandelaar: Slim Dieet
• Cliënt: persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering Slim Dieet consulteert.
• Dieet: voeding
• Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet (altijd door Slim Dieet).
• Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

1. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van Slim Dieet afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

2. De behandelaar stelt informatie over de kosten van behandeling beschikbaar.

3. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria met ingang van het eerste consult.

4. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering of voedingsadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de behandelaar, die niet nagekomen (kan) word(en/t), niet langer dan 48 uur voor de betreffende afspraak annuleert, wordt het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening gebracht. Weekenddagen en officiële feestdagen, waarop de praktijk gesloten is, tellen niet mee in deze tijd..

6. Het verzetten of afzeggen van de afspraak door de behandelaar verandert niets aan de toepasselijkheid van punt 5 op een nieuw gemaakte afspraak

7. De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits Slim Dieet 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of per bevestigde email op de hoogte is gesteld.

8. Slim Dieet kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van Slim Dieet niet tot de gewenste resultaten leidt. Slim Dieet stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer Slim Dieet een dergelijke situatie ziet aankomen.

Betalingsvoorwaarden

1. De door Slim Dieet aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen de op de factuur genoemde termijn te worden voldaan.

2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan Slim Dieet de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn /haar verplichtingen te voldoen. Slim Dieet zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is Slim Dieet gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Bij afname van producten geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan volgen een herinnering en, indien nodig, een aanmaning. Slim Dieet behoudt zich het recht voor vijf dagen na verzending van de aanmaning een incassoprocedure te starten.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

6. Wanneer een cliënt het oneens is met een factuur, hetzij betreffende een consult, hetzij betreffende afgenomen producten, geldt de administratie van Slim Dieet als bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

7. Wanneer een cliënt het oneens is met een deel van de factuur blijft voor het onbetwiste deel de geldende uiterste betaaldatum staan. Wanneer betreffende het betwiste deel van de factuur de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dient deze binnen 5 dagen het bijbehorende bedrag te voldoen.

8. Wanneer, zoals hierboven beschreven, niet tijdig aan de vastgestelde betalingsplicht wordt voldaan, behoudt Slim Dieet zich het recht voor over te gaan tot incasseren van het verschuldigde bedrag, ongeacht het aantal verstuurde herinneringen.

9. Geleverde dieetproducten kunnen niet worden geretourneerd. Volle, onbeschadigde doosjes met een ruime houdbaarheidsdatum worden wel teruggenomen.

Neem contact op